Koszty sądowe i opłaty kancelaryjne

Koszty sądowe

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych jest zobowiązana strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Ustawa określa trzy podstawowe rodzaje opłat sądowych:

  • opłatę stosunkową – obejmuje, co do zasady, sprawy o prawa majątkowe (są to głównie spory o zapłatę), jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu albo przedmiotu zaskarżenia, zasadą jest że wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł;
  • opłatę stałą – pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w ścisle określonych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5000 zł;
  • opłatę podstawową – pobiera się w przypadkach, gdy przepisy nie przewidują opłaty stosunkowej ani stałej lub tymczasowej, wynosi ona 30 zł.

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartość przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową, mieści się ona w granicach od 30 zł do 1.000 zł.

 

Oto przykładowe opłaty do spraw cywilnych:

Lp.

Rodzaj sprawy

Opłata

1.

Skarga na czynności komornika

100 zł

2.

Pozew o naruszenie posiadania

200 zł

3.

Pozew o uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

4.

Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

5.

Wniosek o podział majątku wspólnego

(jeżeli wniosek jest zgodny – 300 zł)

1.000 zł

6.

Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

7.

Wniosek o zniesienie współwłasności

(jeżeli wniosek jest zgodny – 300 zł)

1.000 zł

8.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

50 zł

9.

Wniosek o dział spadku

(jeżeli wniosek jest zgodny – 300 zł)

500 zł

10.

Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienie majątku

40 zł

11.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty

50 zł

Opłaty kancelaryjne

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

  • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
  • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
  • zaświadczenia

pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu;

Za sporządzenie kserokopii wydanego dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Rejestr zmian dla: Koszty sądowe i opłaty kancelaryjne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d