V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - referendarz Małgorzata Kosińska

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach Nr 30/20 z dnia 22.05.2020r. obowiązują nowe zasady dotyczące przyjmowania interesantów przez przewodniczących wydziałów:

Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują osobiście interesantów. Wnioski, skargi do przewodniczących wydziałów składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, w razie sprawy pilnej można wysłuchać interesanta telefonicznie.


Kierownik sekretariatu - Jadwiga Stempień

95 750 70 11

95 750 70 08

95 750 70 09


Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych: przyjmowanie interesantów, przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych
i wydawanie odpisów, pokój nr 102, tel.95 750 70 02

Numer subkonta bankowego: 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005

 
Pod poniższym adresem mają Państwo możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet:

https://ekw.ms.gov.pl/Wpisy są dokonywane w księgach wieczystych na wniosek.

Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych należy składać  (poniedziałek - piątek : godz.7.00 do 14.00)  ewentualnie w biurze podawczym tut. Sądu (poniedziałek - piątek : godz.14.00 do 15.00). Wnioski powinny być czytelne, zawierać dane (imiona, nazwiska/nazwę uczestników, PESEL/REGON,  adres), czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.
Załączone do wniosku dokumenty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych notarialnie, pełnomocnictwa - opłacone.


Każdy wniosek powinien być opłacony – brak opłaty skutkuje zwrotem wniosku.
Wysokość opłat reguluje ustawa  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Wnioski powinny być składane na formularzach dostępnych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw

Opłaty w sprawach wieczystoksięgowych można uiszczać w kasie sądu.        >>>>      nr konta bankowego


W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie: prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, podziale majątku, zasiedzeniu, przysądzeniu własności i inne,
 • o wpis hipoteki: zwykłej, kaucyjnej, zwykłej i kaucyjnej, łącznej, przymusowej,
 • o wykreślenie hipoteki - j.w.,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek, zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie wykazu zmian danych ewidencyjnych,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy, nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o wykreślenie egzekucji,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej,
 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Właściwość miejscowa dla Sądu Rejonowego w Słubicach - Wydział V Ksiąg Wieczystych:
miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy Górzyca, Rzepin i Słubice

Zobacz również

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-03-01 10:34:37
Publikacja w dniu:
2022-03-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-21 11:40:32
Publikacja w dniu:
2020-08-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d