Pozwy

Składanie pozwu

Pozew - pierwsze pismo procesowe, powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Pozew najlepiej sporządzić w maszynopisie bądź odręcznie (czytelnie), w tylu egzemplarzach, ilu osób on dotyczy (stron, uczestników postępowania) plus jeden egzemplarz do sądowego archiwum.

Do pozwu należy dołączyć:
-odpisy powoływanych w nim dokumentów oraz wymienione załączniki. Równocześnie należy uiścić wpis sądowy. Strona, która nie jest w stanie ponieść kosztów zaliczki, powinna wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów. Pozew, wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami (oraz odpisami załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom oraz po jednym odpisie każdego załącznika, które trafią do akt sądowych) można złożyć nie tylko w biurze podawczym sądu, ale także nadać w urzędzie pocztowym, najlepiej listem poleconym, zachowując dowód nadania.
Adresując kopertę, należy kierować się generalną zasadą, że właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu mieszka lub ma siedzibę pozwany. Oznaczenie w pozwie przedmiotu sporu. W sprawach o roszczenia pieniężne podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli dochodzi się pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas okreslony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku.

Czy w pozwie można określić więcej niż jedno roszczenie?
Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Jednak połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne, gdy roszczenia wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Usuwanie braków formalnych. Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione w takiej formie lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o konsekwencjach braku reakcji na pismo sądu. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (7 dni) lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami, przewodniczący zarządzi zwrot pisma.

Co oznacza, że Sąd jest związany pozwem?
Sądy nie muszą, jak dotychczas, a jedynie mogą udzielać pomocy stronom i uczestnikom postępowania, którzy występują bez adwokata lub radcy prawnego. Nowelizacja k.p.c. wprowadziła generalną zasadę, zgodnie z którą sąd jest związany żądaniem zgłoszonym przez stronę i w zasadzie nie może orzekać ponad to żądanie. Jedynie w sprawach o alimenty, o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym oraz o roszczenia z zakresu prawa pracy - przewodniczący składu sędziowskiego jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do pouczania powoda (pracownika) o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów, a niezgłoszonych w pozwie. Konsekwencje braku odpowiedzi na pozew. Brak odpowiedzi na pozew połączony z nieobecnością na rozprawie może skutkować wydaniem wyroku zaocznego. Wyrok zaoczny jest doręczany stronom z urzędu. Jest on z reguły zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można prowadzić egzekucję na jego podstawie przed uprawomocnieniem się tego orzeczenia.

Opłaty:
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z dnia 1 września 2005 r. nr 167 poz.1398 z p. zm.)

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową – 5% wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Właściwość miejscowa:
Właściwość miejscowa dla spraw z zakresu prawa pracy - (właściwość przemienna) powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, miała być lub była wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Rejestr zmian dla: Pozwy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d