Ogłoszenie w sprawie I Ns 3/21

Sygn. akt: I Ns 3/20   

O G Ł O S Z E N I E

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Słubicach ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2020r.,  przed notariuszem Przemysławą Bac w Kancelarii Notarialnej w Słubicach, został złożony przez Małgorzatę Gregor wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Arkadiusza Karpowicza, PESEL:71101602211, zmarłego w dniu 13 września 2019r. w Słubicach, stale zamieszkałego i posiadającego ostatnie miejsce pobytu we Frankfurcie nad Odrą, zameldowanego w Polsce w Słubicach ul. Drzymały 8.


Pouczenie:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 3/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-01-29 12:25:56
Publikacja w dniu:
2021-01-29
Zmiany:
Podejrzyj