Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Kms 7/24 w dniu 17-07-2024 r. o godz. 12:00  pod adresem: Auto - Pomoc Szkwarek 69 - 100 Słubice , Ul. 1-Maja 32  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja następujących przedmiotów:

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 569/21, w dniu w dniu 16-07-2024 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 215, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 ( przed podziałem geodezyjnym nieruchomość oznaczona nr działki 29/1 ) o łącznej powierzchni 2,9948 ha, położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, Słowackiego 84, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00010396/0.

  Suma oszacowania wynosi 2 536 000,00 zł plus VAT 583 280,00 zł razem 3 119 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 1 690 666,67 zł plus VAT 388 853,33 zł razem 2 079 520,00 zł.


  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komorniczej operat szacunkowy nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00.

  Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 253 600,00 zł plus VAT 58 328,00 zł razem 311 928,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083

  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  Komornik Sądowy
  Cezary Grzelewski

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze