Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 335/19, w dniu w dniu 29-09-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 215, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa działka nr 1289/1 o pow.0,2447 ha, w granicach działki usytuowany jest parterowy pawilon handlowo-usługowymo w trakcie budowy o pow. użytkowej 1142,79 m2 położonej pod adresem: 69-100 SŁUBICE, Kochanowskiego, SŁUBICE, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00031674/6.
  Suma oszacowania wynosi 3 050 000,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 2 033 333,33 zł brutto.

  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komorniczej operat szacunkowy nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00.

  Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 305 000,00 zł brutto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083

  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

                                                                                            Komornik Sądowy
                                                                                            Cezary Grzelewski

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze