Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2022 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem ul.Boh.Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość 41,9600 m2 Lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 37,76 m2 oraz pomieszczenie przynależne w podpiwniczu budynku o powierzchni 4,20 m2 Udział 102/10000 GW1S/00005077/0.
  Lokal Mieszkalny w którego skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia, oraz przedpokój.Pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy 4,20 m2. położonej pod adresem: 66-470 Kostrzyn Nad Odrą, Ul Kardynała Wyszyńskiego 41/10, Kostrzyn Nad Odrą , dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00033790/9 o powierzchni 4 932,00 m2,
  Suma oszacowania wynosi 168 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 126 075,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 810,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 145/21).
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
  Karol Grzelewski

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 117, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działka gruntu w użytkowaniu wieczystym - budynek mieszkalny oraz handlowo-usługowy, nr działki 347, obszar 0,0514HA - wpólność ustawowa majątkowa małżeńska położonej pod adresem: 69-100 SŁUBICE, Mieszka I, Słubice, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00004555/8.
  Suma oszacowania wynosi 848 000,00 zł plus 195 040,00 zł VAT razem 1 043 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 636 000,00 zł plus 146 280,00 zł VAT razem 782 280,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 800,00 zł plus 19 504,00 zł VAT razem 104 304,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komorniczej operat szacunkowy nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
  Cezary Grzelewski

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze