Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem ul.Boh.Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 230, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej Działka zabudowana, Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz towarzyszącym budynkiem gospodarczym, nieruchomość położona jest w granicach działki ewidencyjnej o numerze 1/33 i pow. 0,2013 ha. Wspólność ustawowa małżeńska. położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, Serbów , dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00010081/9 o powierzchni 2 013,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 136,11 m2, będącej własnością dłużnika: Krzysztof Kauczyński i jego małżonka na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
  Suma oszacowania wynosi 364 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi
  trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 273 000,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 203/22).
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
  Karol Grzelewski

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze