Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

2020-04-27

Słubice, dn. 27.04.2020r.

A-003-33/20

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO  ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W SŁUBICACH

I. Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Słubicach na umowę o pracę,  0,5 (pół) etatu

II. Wymagania:

Zgodnie z art.155 § 2 ustawy z dnia 27. 07. 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz. 1228) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1.  jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4.  ukończył 24 lata;

III. Wymagania dodatkowe

 1.  umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word oraz OpenOffice,
 2.  wysoka kultura osobista,
 3.  komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 4.  odporność na stres,
 5.  dokładność.

IV. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane winny złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, pokój 201, następujące dokumenty:

 1.  wniosek adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2.  własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej:
 3. 1 aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych:
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7.  zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby niniejszego konkursu;
 8.  oświadczenie o zapoznaniu się ogólną klauzulą informacyjną dla kandydatów (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V. Termin składania dokumentów: do dnia 27.05.2020r.

(decyduje data stempla operatora świadczącego usługi pocztowe)

VI. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 •  etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 •  etapu drugiego / formy pisemnej /, składającego się z dwóch części:

a/ testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego,

b/ pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

 •  etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu asystenta sędziego.

I etap konkursu odbędzie się dnia 03.06.2020r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach, ul. Bohaterów Warszawy 3B.

II etap konkursu odbędzie się dnia 15.06.2020r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B.

III etap konkursu odbędzie się dnia 15.06.2020r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B.

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona dnia 03.06.2020r. na stronie internetowej sądu (www.slubice.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
Aktualizacja z dnia 30-06-2020r.

Z uwagi na brak kandydatów spełniających wymagania formalne konkurs nie został rozstrzygnięty.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-06-30 11:47:32
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-06-30 11:47:21
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-06-30 11:44:07
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d