Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

 

Słubice, dn. 20.09.2022r.

 A-003-128/22

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W SŁUBICACH

  

 1. Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Słubicach na umowę o pracę  – 1,0 ( jeden) etat
 2. Wymagania:

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27. 07. 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz. 1228) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word oraz OpenOffice,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 4. odporność na stres,
 5. dokładność,
 1. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane winny złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, pokój 201, następujące dokumenty:

 1. wniosek adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej:
 3. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych:
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby niniejszego konkursu;
 8.  oświadczenie o zapoznaniu się ogólną klauzulą informacyjną dla kandydatów (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 07.10.2022r. (decyduje data stempla operatora świadczącego usługi pocztowe)
 2. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego / formy pisemnej /, składającego się z dwóch części:
  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego,
  2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa
  karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu asystenta sędziego.

I etap konkursu odbędzie się dnia 10.10.2022r. w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach, ul. Bohaterów Warszawy 3B;

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona dnia 11.10.2022r. na stronie internetowej sądu (www.slubice.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Aktualizacja z dnia 11.10.2022r.

Wyniki pierwszego etapu konkursu.

Aktualizacja z dnia 07.11.2022r.

Informacja o wynikach konkursu

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-11-07 14:44:57
Publikacja w dniu:
2022-11-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-10-11 10:02:02
Publikacja w dniu:
2022-10-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:41:40
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:34:25
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-21 08:43:14
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-21 07:26:27
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj