Konkurs na stanowisko urzędnicze

A-003-57/22

 

Ogłoszenie

z dnia 06.09.2022r.

o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze- stażysta (1  etat)

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice

Wymagania :

- wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny

- umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania, znajomość pakietów biurowych (WORD, EXCEL)

- pełna zdolność do czynności prawnych

- nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej

- niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

- odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i  zaangażowanie

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie i CV (wraz z numerem telefonu kontaktowego),
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie do pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  7. oświadczenie o zapoznaniu się z ogólną klauzulą informacyjną dla kandydatów (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach w zakładce „Oferty pracy”.

Wymagane dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice, pokój 201 w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022r. ( decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Słubicach, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

 

Dokumenty, które wpłyną do tutejszego Sądu po wyżej zakreślonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. poz. 400 z 2014r.) w zw. z ustawą z dnia 18.12.1998r o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U. z 2018r. [poz.577) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego ( Dz.U. z 2017r., poz. 485 z póź.zm.).

 

Pierwszy etap konkursu (selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) odbędzie się dnia 19.09.2022r. godz. 12.00.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu przez komisję konkursową ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu przy ul. Bohaterów Warszawy 3 B oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Słubicach.

 

Drugi etap konkursu ( praktyczny sprawdzian umiejętności) odbędzie się dnia 26.09.2022r. godz. 10.00. w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 B, sala konferencyjna.

 

Trzeci etap konkursu ( rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się dnia 03.10.2022r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 B, sala konferencyjna.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Słubicach według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U z 2008r.Nr 21, poz. 129 z późn.zm.)

Aktualizacja z dnia 19-09-2022r.
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko urzędnicze- wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 26-09-2022r.
Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze- wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 03-10-2022r.
Informacja o wynikach konkursu

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-10-03 14:47:13
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-26 14:42:23
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-26 14:36:31
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-19 14:56:34
Publikacja w dniu:
2022-09-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-07 12:56:06
Publikacja w dniu:
2022-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-07 12:52:00
Publikacja w dniu:
2022-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-07 12:31:40
Publikacja w dniu:
2022-09-07
Zmiany:
Podejrzyj