Konkurs na stanowisko urzędnicze

A-121-30/24

 

Ogłoszenie z dnia 07.03.2024r.

o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysta (1 etat)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze-stażysta (1 etat) w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul. Bohaterów Warszawy 3B

  

Wymagania :

 Urzędnikiem może zostać osoba, która:

- posiada wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,

- posiada umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,

- posiada znajomość pakietów biurowych (WORD,EXCEL),

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- ma nieposzlakowaną opinię,

- nie była karana za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

- nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub  przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

- jest odporna na stres,

- posiada umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i  zaangażowanie.

 

Główne obowiązki:

- protokołowanie na rozprawach sądowych,

- terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,

- wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,

- wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,

- wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie i CV,
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk oświadczeń w załączniku).

 

Wymagane dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice, pokój 201 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2024r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Słubicach, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną do tutejszego Sądu po wyżej zakreślonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy:

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. poz. 400 z 2014r.),

- ustawa z dnia 18.12.1998r o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018r. poz.577),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.12.2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.).

Kolejne informacje dotyczące konkursu i jego kolejnych etapów, będą zamieszczane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Słubicach.

Aktualizacja z dnia 20-03-2024r.
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 28-03-2024r.
Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 03-04-2024r.
Informacja o wynikach konkursu

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-04-03 15:00:19
Publikacja w dniu:
2024-04-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-03-28 11:00:33
Publikacja w dniu:
2024-03-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-03-20 14:35:41
Publikacja w dniu:
2024-03-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-03-07 12:43:34
Publikacja w dniu:
2024-03-07
Zmiany:
Podejrzyj