Koordynator ds. mediacji

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
SSO Małgorzata Gronowska-Plust

e-mail: mgronowska@gorzow-wlkp.so.gov.pl

ul. Mieszka I 33,
66-400 Gorzów Wlkp.

Informacja o mediacji dla stron postępowania sądowego – Mediacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - otwiera się w nowym oknie

Osoba wyznaczona do udzielania informacji o mediacjach i mediatorach: Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Łazar - tel.:95 7256 799, e-mail: elazar@gorzow-wlkp.so.gov.pl

 

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

 

 Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

 

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja:

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
 • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

 

Gdzie szukać mediatorów?

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Ośrodki mediacyjne przekazują listy mediatorów prezesowi sądu okręgowego, który ma obowiązek udostępnienia tych list wszystkim zainteresowanym.

Listy mediatorów i stałych mediatorów można znależć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakładce Mediatorzy - otwiera się w nowym oknie

 

 

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 172, poz. 1438; przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010r., Nr 7, poz. 45)

Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Prezes Sądu Okręgowego otrzymuje informacje o listach mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych. W odróżnieniu od mediacji w sprawach: karnych i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu do wyżej wymienionych list.

Listy te udostępniane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakładce Mediatorzy - otwiera się w nowym oknie


Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki: 

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski w mowie i piśmie;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

 1. Czynny zawodowo:
  1. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
  2. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
  3. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
  4. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
  5. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  6. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 1. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna:

 1. Złożyć:
  1. Wniosek skierowany do Prezesa SO o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
  3. Aktualne zaświadczenie o niekaralności
 1. Udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 2. Odbyć szkolenie dla mediatorów (przedstawić świadectwa lub dyplomy ukończenia)
 3. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia)


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian dla: Koordynator ds. mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-09-15 10:06:38
Publikacja w dniu:
2023-09-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d