Ogłoszenie w sprawie I N 453/21

Słubice, dnia 15 listopada 2021 r.

Sygn. akt I N 453/21
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )


OGŁOSZENIE:

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Słubicach ogłasza, że w dniu 28-10-2021r w Sądzie Rejonowym w Słubicach został złożony przez Wandę Wiśniewską i Pawła Wiśniewskiego wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Mariusza Wiśniewskiego, PESEL:98062310074, zmarłego w dniu 4-02-2021r., stale zamieszkałego i posiadającego ostatnie miejsce pobytu w Radowie 24, 69-110 Rzepin oraz poucza, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
3) osoby wskazane w pkt 2) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka               

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I N 453/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-12-02 08:24:44
Publikacja w dniu:
2021-12-02
Zmiany:
Podejrzyj