Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 20/20 z dnia 08 kwietnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 20/20  

   w sprawie przeciwdziałania COVlD-19

Na podstawie art 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r, poz. 374) w związku z art 3 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn, Dz. U. z 2020 r. poz. 167)

 

zarządzam, co następuje:

§1

  1.  Polecam wszystkim sądowym kuratorom zawodowym Sądu Rejonowego w Słubicach, aby nie wykonywali zadań służbowych w środowisku podopiecznych  - do odwołania.
  2.  W okresie ustalonym w ust. 1 zaleca się, aby sądowi kuratorzy zawodowi ograniczyli bezpośredni kontakt z podopiecznymi do minimum. Jeżeli jest to możliwe, ustaleń w prowadzonych sprawach należy dokonywać w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

§2

  1.  Sądowi kuratorzy zawodowi są zobowiązani wykonać zlecone przez sąd zadanie leżące w zakresie ich obowiązków, tylko wtedy jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż istnieje realne zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia podopiecznego (uczestnika postępowania), np. odbiór osoby małoletniej od osoby nieuprawnionej.
  2.  Zaleca się, aby zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonywać przy użyciu środków ochrony osobistej,

     §3

Zobowiązuje się sądowych kuratorów zawodowych do poinformowania kuratorów społecznych, aby w okresie ustalonym w § 1 ust. 1 nie wykonywali zleconych im zadań w środowisku podopiecznych. W takim przypadku ustaleń w prowadzonych sprawach należy dokonywać w sposób określony w § 2 ust. 2.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2020 r.

§5

Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                  

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 20/20 z dnia 08 kwietnia 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-08
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Renata Sikorska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-08
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-04-08
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
b/d