Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 56/20 z dnia 12.11.2020r.

Słubice, dn. 12.11.2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 56/20

w sprawie wyznaczania rozpraw po dniu 16.11.2020r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 b oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) w związku z regulacją art. 15 zzs 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U, 2020, poz. 374) mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Sądu a także celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania sądu w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

zarządzam, co następuje:

  • 1

W sytuacji, gdy sąd uzna przeprowadzenie rozprawy za konieczne bądź strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego należy podjąć wszelkie działania, aby rozprawa odbyła się bez konieczności przybycia stron, świadków czy biegłych do budynku sądu. Jedynie w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, należy zawiadomić strony o rozprawie w siedzibie sądu.

  • 2

W sytuacjach innych niż wymienione w § 1, rozpoznawanych na podstawie ustawy Kodeks postępowania cywilnego rozprawę lub posiedzenie przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym, że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących (rozprawy zdalne).

 

  • 3
  1. W treści zawiadomień i wezwań dla stron, świadków oraz biegłych należy zawrzeć stosowne pouczenie o możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, bez konieczności przebywania w budynku sądu.

 

  1. Należy pouczać strony, świadków oraz biegłych:

 

  1. o konieczności złożenia w tym celu stosownego wniosku w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia lub wezwania, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej konkretnego wydziału, z jednoczesnym podaniem sygnatury akt sprawy;
  2. że osoba ubiegająca się o dostęp do rozprawy lub posiedzenia w trybie zdalnym powinna dysponować dostępem do internetu i komputera, bądź innego urządzenia umożliwiającego nawiązywanie połączenia (telefon, tablet), ponadto podać swój adres e-mail wraz z numerem telefonu w celu przesłania linku do połączenia lub pobrania klienta aplikacji do zainstalowania, jak również ewentualnego nawiązania kontaktu w trakcie rozprawy lub posiedzenia zdalnego w razie problemów z łącznością.
  • 4

W zakresie spraw karnych należy w pełni wykorzystywać uregulowania zawarte w art. 177 § 1 a k.p.k. oraz art. 374 § 3-9 k.p.k.

  • 5

Odwoływanie rozpraw powinno następować tylko wówczas, gdy nie ma możliwości ich przeprowadzenia w sposób zdalny lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.11.2020r.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 56/20 z dnia 12.11.2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-16 15:14:24
Publikacja w dniu:
2020-11-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-16 15:10:12
Publikacja w dniu:
2020-11-16
Zmiany:
Podejrzyj