Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 12 marca 2020r.

2020-03-12

ZARZĄDZENIE NR  6/20

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wprowadzenia

dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 9a § 1 i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020. 365 j.t.)

 

zarządzam:

 

§1

 1.  Odwołanie rozpraw oraz posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Słubicach wyznaczonych do dnia 3 kwietnia 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, w szczególności w których oskarżony jest tymczasowo aresztowany, związanych z wnioskami o zabezpieczenie, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980r. oraz co do których ustawa wymaga ich rozpoznania lub wykonania w ciągu 72 godzin.
 2. Polecam Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Słubicach kontrolę spraw zawisłych przed Sądem celem ustalenia spraw pilnych, które powinny być rozpoznane.

 

§2

 1. W odniesieniu do spraw rozpoznawanych na rozprawach i posiedzeniach jawnych na salach rozpraw wprowadzam ograniczenie obecności w Sądzie jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych).
 2.  Zarządzenie nie wyłącza uprawnień Sądu i przewodniczącego składu orzekającego do wydawania zarządzeń porządkowych.

 

 

§3

 1.  Wprowadzenie kontroli osób wchodzących do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynku osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5 0 C i więcej oraz wykazujących oznaki choroby zakaźnej.
 2.  Na żądanie osoby, której odmówiono wstępu do budynku wydaje się zaświadczenie z pieczęcią Sądu, stanowiące podstawę usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia w złożeniu pisma.
 3. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku Sądu pod nadzorem pracowników ochrony.

§4

 1.  Wprowadzenie zakazu wstępu do sekretariatów sądowych przez osoby nie będące pracownikami Sądu.
 2.  Ograniczenie funkcjonowania Biura Podawczego wyłącznie do odbierania korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, pozostawiając możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.
 3.  Wyłączenie pracy czytelni akt Sądu Rejonowego w Słubicach.
 4.  Ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta i Biura Obsługi Interesanta Wydziału Ksiąg Wieczystych tylko do kontaktów telefonicznych i za pośrednictwem e-mail.
 5.  Wyłączenie pracy kasy Sądu Rejonowego w Słubicach.

 

§5

Na podstawie §39.1. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych i art. 94 pkt 2a Kodeksu pracy ustalam od dnia 13 marca 2020r. godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Słubicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

 

§6

Mając na względzie wyniki bieżącego monitorowania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego upoważniam Dyrektora Sądu Rejonowego w Słubicach do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub podjęcia działań zapewniających maksymalne zabezpieczenie pracowników i interesantów sądu przed możliwością kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

 

§7

 1. Rekomenduję wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym w Słubicach, asystentom sędziów, kuratorom zawodowym wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, a osobom nie posiadającym zaległego urlopu wypoczynkowego rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego bądź też (w przypadku osób mających pod opieką małoletnie dzieci do 8 roku życia) skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 2.  Rekomenduję sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym w Słubicach i asystentom sędziów wykorzystanie w szerszym zakresie możliwości pracy poza miejscem pracy (w domu).

 

§8

Wprowadza się bezwzględny zakaz przyjmowania i obsługi interesantów przez kuratorów w budynku Sądu.

Polecam czasowe niezlecanie wywiadów środowiskowych kuratorom przez poszczególne Wydziały, a w przypadkach niecierpiących zwłoki rozważenie możliwości dokonywania ustaleń telefonicznych w wymaganym zakresie, jeżeli numery telefoniczne są dostępne. Zaleca się kuratorom zawodowym i społecznym ograniczenie pracy terenowej do niezbędnego minimum i przeprowadzanie wywiadów w terenie tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach niecierpiących zwłoki, a w uzasadnionych wypadkach, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, odstąpienie od przeprowadzenia wywiadu i bezwzględnego stosowania się przez kuratorów do uprawnień wynikających z art. 210 kodeksu pracy.

 

§9

Publikację zarządzenia na stronie internetowej Sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu, jak także podanie do wiadomości za pośrednictwem SWOR.

 

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. a §3 - 8 obowiązują do czasu ich odwołania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 12 marca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d