Pouczenie dla stron

Pouczenie w trybie art. 206 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego:

Strony mają obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew/wniosek, jeżeli przewodniczący Sądu tak zarządzi. Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew.

Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tamuje rozpoznania sprawy przez Sąd, jednak może spowodować dla strony negatywne skutki.

Jeżeli w sprawach małżeńskich, rodzinnych oraz opiekuńczych strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów, sąd może ją skazać na grzywnę.

W razie niestawiennictwa pozwanego Sąd może wydać wyrok zaoczny, któremu z urzędu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku zawinionego niestawiennictwa koszty rozprawy zaocznej ponosi pozwany.

Strona może, ale nie musi działać w postępowaniu osobiście albo przez pełnomocnika. Skorzystanie z pomocy prawnej pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcy prawnego) może jednak ułatwić dochodzenie i obronę swoich praw. Strona chcąca skorzystać z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (w całości lub w części) może zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.

Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Pomimo takiego wniosku strony, przewodniczący może zarządzić wezwanie strony do osobistego stawiennictwa.

Odpowiedź na pozew, odpowiadająca wymogom pisma procesowego, powinna być złożona w terminie oznaczonym przez Sąd. W odpowiedzi pozwany może oświadczyć, że nie uznaje żądania bądź uznaje żądanie pozwu w całości. Pismo powinno zawierać następujące elementy: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

W odpowiedzi pozwany podaje zwięźle stan sprawy, wypowiada się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wskazuje dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załącza.

Do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Rejestr zmian dla: Pouczenie dla stron

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d